Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VAN STUKBOUW B.V.
STATUTAIR GEVESTIGD TE BOXTEL
EN KANTOORHOUDENDE TE SCHIJNDEL,TILBURG EN OSS

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel
d.d. 4-11-2019
onder nummer 16055845

Artikel. 1. Toepasselijkheid en geldigheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Stukbouw B.V., statutair gevestigd te Boxtel en kantoorhoudende te Schijndel, Tilburg en Oss, hierna te noemen "Stukbouw", zaken levert van welke aard dan ook, en krachtens welke Stukbouw diensten verricht onder welke benaming dan ook. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Stukbouw uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van Stukbouw, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

1.4. Stukbouw levert in beginsel uitsluitend aan zakelijke kopers. In het geval dat aan consumenten wordt verkocht zijn deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing, behoudens de bepalingen die alsdan in strijd zijn met dwingend recht.

Artikel 2. Het tot stand komen van overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Stukbouw zijn vrijblijvend. Stukbouw kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Stukbouw bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Stukbouw dan is het aanbod vervallen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Stukbouw daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

2.2. Alle door of vanwege Stukbouw gedane opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden of vermogen en andere technische gegevens, worden geacht slechts bij benadering te zijn verstrekt. Dergelijke opgaven en vermeldingen zijn alleen dan bin- dend indien Stukbouw dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

2.3. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

2.4. Een overeenkomst komt tot stand door:

  1. schriftelijke en volledige aanvaarding door de koper van de

    offerte. Voor zover de koper de offerte aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze af- wijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig de offerte;

  2. schriftelijke bevestiging en volledige aanvaarding door Stukbouw van een door de koper gegeven opdracht;

  3. Levering van de zaken, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeenkomstig de pakbon geleverde zaken, wanneer geen uitdrukkelijk schriftelijke opdrachtbevestiging plaats vindt.

Stukbouw is eerst gebonden, nadat Stukbouw de order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, ook indien Stukbouw zich van een tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft bediend.

Artikel 3. Levering en risico en retourzendingen

3.1. De door Stukbouw opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij gelden derhalve niet als een uiterste termijn. De koper dient in dit verband Stukbouw te allen tijde in gebreke te stellen met een, afhankelijk van de situatie, redelijke termijn om alsnog de op Stukbouw rustende verplichtingen na te komen.

3.2. Indien te voorzien is dat een termijn zal worden overschreden, zal Stukbouw koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De ontvangst van bestelde zaken mag wegens overschrijding van de leveringstermijn niet door koper worden geweigerd. In dat geval is Stukbouw gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum. Wanneer bestelde zaken voor koper beschikbaar zijn doch niet door koper worden afgenomen, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Stukbouw. Vanaf dit tijdstip worden de zaken voor rekening én risico van koper opgeslagen.

3.3. Levering geschiedt af magazijn Stukbouw. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop de producten het magazijn van Stukbouw verlaten, ook indien het transport door Stukbouw wordt geregeld.

3.4. Indien Stukbouw, al of niet in opdracht van koper, het transport van de zaken regelt, is Stukbouw vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel en de te volgen route. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van koper zal Stukbouw zorgdragen voor de af te sluiten transportverzekering, waarbij Stukbouw vrij is in de keuze hiervan. De kosten van een door Stukbouw in opdracht van koper afgesloten transportverzekering zullen apart bij koper in rekening worden gebracht. In geval Stukbouw het transport regelt, is Stukbouw eveneens gerechtigd het transport van de zaken, zonder voorafgaande toestemming van koper, feitelijk door derden te laten verrichten.

3.5. Retourzendingen worden alleen door Stukbouw geaccepteerd indien dit vooraf is overeengekomen met Stukbouw.

Artikel 4. Prijzen en facturering

4.1. De in de prijslijst of op andere wijze door Stukbouw bekend gemaakte prijzen kunnen door Stukbouw te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van transport en transportverzekering.

4.2. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Stukbouw een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Stukbouw gerechtigd de overeenkomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4.3. Stukbouw factureert op basis van vooraf gemaakte prijsafspraken, dan wel bij gebreke daarvan op basis van de prijzen die gelden op de datum van levering.

4.4. De facturen kunnen door Stukbouw worden verzonden via de e-mail of middels enige andere digitale wijze.

Artikel 5. Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, a contant bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook, zulks onverminderd het recht van Stukbouw om zich op verrekening of opschorting te beroepen tot het moment dat algehele betaling van reeds vervallen facturen door haar is ontvangen. Alle met de betaling samenhangende kosten zijn voor rekening van koper.

5.2. Indien betaling niet contant bij aflevering dient te geschieden, bedraagt de betalingstermijn die Stukbouw hanteert 14 dagen na factuurdatum, effectief te ontvangen op de bankrekening van Stukbouw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

5.4. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als gehele maand gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5.5. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Stukbouw voorts gerechtigd de rekening in en buiten rechte te (laten) incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal vijftien procent van de vordering met een minimum bedrag van € 250,-, voor rekening van koper komen.

5.6. Stukbouw is ook gerechtigd om in geval van een gerechtelijke procedure alle werkelijke door haar gemachtigde gemaakte kosten aan de koper door te belasten, ongeacht het forfaitaire vergoedingensysteem uit de wet.

Artikel 6. Zekerheden

6.1.  Stukbouw behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen van koper vooruitbetaling of nadere zekerheid verlangen. Indien dit niet ten genoegen van Stukbouw gebeurt, is Stukbouw gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomsten of de wet.

6.2.  Stukbouw behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde materialen totdat alle vorderingen van Stukbouw uit hoofde van leveringen geheel zijn voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit (uitgebreide) eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Stukbouw op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Stukbouw. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.

6.3. Koper verpand de van Stukbouw betrokken zaken en/of vorderingen op derden, die voortvloeien uit doorverkoop van deze zaken, tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Stukbouw. Koper is gehouden op eerste verzoek van Stukbouw onverwijld de goederen aan Stukbouw in vuistpand te geven. Koper verleent aan Stukbouw een onherroepelijke vol- macht om dit pandrecht op (toekomstige) vorderingen te vestigen door registratie.

6.4. Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens Stukbouw terzake van geleverde zaken niet nakomt en in de gevallen als bedoeld in artikel 7.1 van deze voorwaarden, is Stukbouw onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de geleverde en nog niet betaalde zaken terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Het hier bedongen recht van terughaling geldt ook indien de betaling nog niet opeisbaar is en zich omstandigheden voordoen waaruit Stukbouw redelijkerwijze kan afleiden dat koper niet of niet tijdig zal betalen. Koper is verplicht aan Stukbouw alle medewerking te verlenen indien deze van het hier genoemde recht van terughaling gebruik maakt. Stukbouw herkrijgt, op het tijdstip dat desbetreffende zaken wederom in haar bezit zijn, het volledige recht over de zaken in haar normale bedrijfsuitoefening te beschikken, zonder zelf afstand te doen van enig recht uit de overeenkomst of de wet.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

7.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien koper zijn bedrijf wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van koper wordt gelegd, indien de koper is toegetreden tot de WSNP, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Stukbouw het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens koper op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Stukbouw om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

7.2. In geval een van de hierboven in artikel 7.1 genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van Stukbouw op koper terstond en ten volle opeisbaar zijn en zal Stukbouw het recht hebben de uitvoering van alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of deze te ontbinden, onverminderd de verplichting tot volledige schadevergoeding jegens Stukbouw.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Stukbouw liggende of elke voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Stukbouw uit een overeenkomst tijdelijk of

blijvend verhindert.

8.2.Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking van de productie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie en ieder andere buiten de directe invloed van Stukbouw liggende of voor haar redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van desbetreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

8.3. Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze niet van Stukbouw kan worden verlangd, heeft zij het recht de uitvoering van desbetreffende overeenkomst op te schorten dan wel deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.4. Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in artikel 8.1, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

Artikel 9. Garantie en reclame

9.1. Mededelingen door of namens Stukbouw betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van zaken gelden nooit als garantie van Stukbouw. Evenwel verplicht Stukbouw zich een eventueel door de producent van de zaken afgegeven garantie te ondersteunen.

9.2. Stukbouw is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Stukbouw heeft voldaan.

9.3. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de koper schriftelijk aan Stukbouw te worden gemeld. De koper dient de geleverde zaken binnen 7 dagen na levering de kwaliteit te controleren en binnen 7 dagen na ontdekking van een tekortkoming deze schriftelijk aan Stukbouw te melden.

9.4. Reclames worden door Stukbouw slechts in aanmerking genomen indien koper aan het in het vorige lid bepaalde heeft voldaan, en de beschadigingen of gebreken aan de zaken aan Stukbouw zijn toe te rekenen. Reclames worden slechts door Stukbouw geaccepteerd indien dit is overeengekomen met de koper. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven koper niet het recht alle door Stukbouw geleverde zaken te weigeren. Door niet tijdig te klagen of te onderzoeken door koper, vervallen de rechten van koper.

9.5. Een reclame, ongeacht waar deze betrekking op heeft, geeft de koper niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens Stukbouw op te schorten of te verrekenen.

9.6. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is Stukbouw gehouden de betreffende zaken te vervangen, dan wel koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van Stukbouw.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Stukbouw sluit iedere vorm van aansprakelijkheid jegens koper uit zolang koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.2. In geval koper schade heeft geleden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, is Stukbouw uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stukbouw.

10.3. In geval Stukbouw jegens koper tot vergoeding van schade aan- sprakelijk is, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering voor de betreffende schade wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van Stukbouw. Indien Stukbouw niet voor de schade is verzekerd dan wel geen uitkering van de verzekeraar ontvangt, dan is de Stukbouw maximaal aansprakelijk tot het factuurbedrag of facturen tezamen, verminderd met de door Stukbouw afgedragen omzetbelasting, van de desbetreffende levering, met een maximum van € 25.000,--.

10.4. De aansprakelijkheid van ondergeschikten van Stukbouw wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In alle gevallen waarin Stukbouw een beroep doet op het in hiervoor genoemde bepaalde en dat beroep in rechte toekomt, kunnen eventuele aangesproken ondergeschikten van Stukbouw eveneens daarop een beroep doen als ware dit artikel en in het daarin bepaalde door de betrokken ondergeschikten van Stukbouw zelf bedongen.

10.5. De aansprakelijkheid voor door Stukbouw ingeschakelde derden in de zin van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van de inschakeling van een derde dient de koper daarvoor zichzelf te verzekeren.

10.6. Het hiervoor in lid 2, lid 4 en lid 5 van dit artikel gestelde, is alleen dan niet van toepassing indien koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.7. Stukbouw is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

10.8. Koper vrijwaart Stukbouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, ongeacht de oorzaak daarvan.

10.9. Stukbouw is, in geval zij jegens koper aansprakelijk is, slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen zoals beschreven in de artikelen 9 en 10.

10.10. Schadeclaims dienen door de koper binnen een jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de volgende deze voorwaarden bevoegde rechter (artikel 12). Na die periode vervalt het recht op schadevergoeding. Schadeclaims zijn enkel in te dienen jegens Stukbouw als contractspartij.

Artikel 11. Aanpassing overeenkomsten

11.1. Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Stukbouw zijn bevestigd, danwel doordat Stukbouw uitvoering aan de veranderingen en/of aanvullingen heeft gegeven.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1.  Alle geschillen, betrekkinghebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen koper en Stukbouw, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Stukbouw is gevestigd. Stukbouw heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen koper is gevestigd.

12.2.  De overeenkomsten tussen koper en Stukbouw worden beheerst door het Nederlandse recht.